Algemene voorwaarden

Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier (MarsConnects) goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de afnemer levert.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier  zijn vrijblijvend, tenzij leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie, eisen, prestatiespecificaties en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert en die door of namens afnemer aan leverancier zijn medegedeeld.

1.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij overeenstemming is bereikt na overleg.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

1.5 Leverancier kan altijd aanvullende eisen stellen aan de communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

1.6 Indien een bepaling van deze 0vereenkomst als ongeldig wordt beschouwd, wordt die bepaling weggelaten voor de mate van haar ongeldigheid en blijven de overige bepalingen intact.

1.7 Waar in dit document sprake is van “software”, “apparatuur” of “producten”, wordt hieronder ook verwezen naar websites, databases,  ebooks of andere materialen die zijn ontwikkeld of verstrekt onder de Overeenkomst, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, aanbiedingen, evenals voorbereidend materiaal.

Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voor online diensten zoals websites, audits, SEO & Marketing-activiteiten wordt een BTW van 0% gehanteerd (online diensten uit het buitenland – in dit geval vanuit Montenegro).

2.2 Betalingsschema op basis van specifieke mijlpalen

Betalingsschema voor projecten:

Aanbetaling / Start project: 75%
Voltooiing van het project / upleveren van site of inhoud: 25%

De afnemer wordt op de hoogte gehouden van de specifieke mijlpalen zoals hierboven vermeld.

Elke mijlpaal begint en eindigt met een goedkeuring per e-mail, en elke mijlpaal begint niet eerder dan de betaling volgens het betalingsschema door MarsConnects is ontvangen. (Zie ook: 17.)

2.3 Indien afnemer periodieke betalingen doet, is leverancier gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen door middel van schriftelijke kennisgeving, tenminste drie maanden van tevoren. Indien de afnemer niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, heeft de afnemer het recht om binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen vóór de datum waarop de aanpassing van kracht zou zijn geworden.

2.4 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data vermelden waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestatie aan cliënt in rekening zal brengen. De Klant zal facturen betalen conform de betalingscondities vermeld op de betalingsovereenkomst en de factuur. Bij gebreke van een specifieke bepaling zal de Klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.

2.5 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Afnemer over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Indien Afnemer na schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling de vordering nog steeds niet betaalt, kan Leverancier de vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totaalbedrag gehouden is tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten die door externe deskundigen in rekening worden gebracht naast de in de wet vastgestelde kosten. Afnemer is tevens de door leverancier gemaakte kosten terzake van mislukte bemiddeling verschuldigd indien afnemer bij vonnis wordt veroordeeld tot gehele of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

Vertrouwelijke informatie, overname van medewerkers en privacy

3.1 Elk van de Partijen garandeert dat alle door de Wederpartij ontvangen informatie waarvan bekend is of behoort te zijn dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim blijft, tenzij een wettelijke verplichting openbaarmaking van die informatie verplicht stelt. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig is aangewezen.

3.2 Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn vastgelegd of verwerkt in verband met een persoonsregister dat door afnemer wordt bijgehouden of waarvoor afnemer op grond van wet of anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die ten grondslag liggen aan de vordering is uitsluitend toerekenbaar aan de leverancier.

Eigendomsvoorbehoud en rechten, specificatie en eigendomsrecht

4.1 Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de uit hoofde van de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of uit te voeren zaken, alsmede alle overige bedragen die Afnemer verschuldigd is wegens niet-nakoming van zijn betalingsverplichting, volledig aan Leverancier zijn voldaan. Een afnemer die als wederverkoper optreedt, mag alle zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van de leverancier vallen, verkopen en opnieuw leveren voor zover dat in verband met zijn normale bedrijfsuitoefening gebruikelijk is. Indien afnemer geheel of gedeeltelijk uit de door leverancier geleverde zaken een nieuw object creëert, zal afnemer dat object uitsluitend voor leverancier creëren en zal afnemer het nieuw gecreëerde object voor leverancier houden totdat cliënt alle op grond van de hem verschuldigde bedragen heeft voldaan. Overeenkomst; Leverancier heeft in dat geval alle rechten als eigenaar van het nieuw gecreëerde object tot het moment dat de afnemer volledig heeft betaald.

4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3 Onverminderd enige leveringsverplichting mag leverancier de in verband met de overeenkomst ontvangen of gegenereerde objecten, producten, eigendomsrechten, informatie, documenten, databases en (tussentijdse) resultaten van de dienstverlening van leverancier in bezit houden totdat afnemer heeft betaald. alle aan Leverancier verschuldigde bedragen.

Risico

5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van producten, software of gegevens die onderwerp zijn van de Overeenkomst gaat over op afnemer op het moment dat deze in de feitelijke beschikking van afnemer of een door afnemer gebruikte assistent worden gesteld.

Intellectuele of industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op materialen die in het kader van de overeenkomst zijn ontwikkeld of verstrekt, zoals plugins, tools, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal dienaangaande, berusten uitsluitend bij de Leverancier, zijn licentiegevers of zijn leveranciers. De afnemer verkrijgt alleen de gebruiksrechten die uitdrukkelijk in deze voorwaarden en de wet zijn toegekend of waarvoor afnemer betaald heeft op eigen naam. Elk ander of verdergaand recht van de afnemer om software, websites, databases of ander materiaal te reproduceren, is uitgesloten. Een gebruiksrecht waarop de afnemer recht heeft, is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

6.2 Indien leverancier in afwijking van artikel 6.1 bereid is zich te verbinden tot overdracht van een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, kan een dergelijke verplichting uitsluitend schriftelijk worden aangegaan. Indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot programmatuur, websites, databases, plugins, tools, apparatuur of andere specifiek voor cliënt ontwikkelde materialen zullen worden overgedragen aan afnemer, laat dit onverlet het recht van leverancier van toepassing en gebruik, hetzij voor zichzelf of voor derden, de onderdelen, algemene principes, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, teksten, programmeertalen en dergelijke die ten grondslag liggen aan die ontwikkeling, zonder enige beperking voor andere doeleinden. Evenmin doet een overdracht van intellectuele of industriële eigendomsrechten afbreuk aan het recht van leverancier om voor zichzelf of derden soortgelijke ontwikkelingen te ondernemen als voor afnemer.

6.3 Het is Afnemer niet toegestaan ​​enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter of omtrent auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten uit de programmatuur, websites, website-inhoud, databases, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.4 Het is leverancier toegestaan ​​technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het gebruiksrecht op de programmatuur. Het is de afnemer niet toegestaan ​​om een ​​dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat afnemer geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal leverancier afnemer op verzoek een reservekopie verstrekken.

6.5 Tenzij leverancier een reservekopie van de software aan afnemer verstrekt, mag afnemer één reservekopie van de software maken, die alleen mag worden gebruikt ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie mag alleen worden geïnstalleerd na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie moet dezelfde labels en copyright-aanduidingen hebben als op de originele versie (zie artikel 6.3).

6.6 Behoudens het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde is afnemer gerechtigd fouten in aan hem verstrekte programmatuur te corrigeren indien dat voor het beoogde gebruik van de programmatuur noodzakelijk is. Onder “fouten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ​​een substantiële tekortkoming in het voldoen aan de functionele of technische specificaties die door de leverancier schriftelijk zijn opgegeven en, in het geval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de functionele of technische specificaties die uitdrukkelijk tussen de leverancier zijn overeengekomen. Partijen schriftelijk. Van een fout is alleen sprake indien de afnemer deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Afnemer is verplicht leverancier onmiddelijk van fouten op de hoogte te stellen.

6.7 Leverancier vrijwaart cliënt voor aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde software, websites, databases, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht dat van toepassing is op grond van de EU-wetgeving, onder de voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van het bestaan ​​en de inhoud van de oorzaak van de handeling en Leverancier de zaak volledig laat afhandelen, ook met betrekking tot het overeenkomen van eventuele schikkingen. Daartoe zal de Afnemer aan de leverancier de nodige volmachten, informatie en medewerking verstrekken om zich – indien nodig in naam van de Afnemer – tegen deze rechtsgronden te verdedigen. Deze vrijwaringsplicht vervalt indien de vermeende inbreuk betrekking heeft op (i) materialen die door Afnemer aan Leverancier zijn verstrekt voor gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie, of (ii) op ​​wijzigingen die Afnemer heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen in de software, website, databases, apparatuur of andere materialen. Indien in de rechtbank onomstotelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databases, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van een derde of indien dit naar het oordeel van leverancier kans dat een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden, zal Leverancier er indien mogelijk voor zorgen dat Afnemer ongestoord gebruik kan blijven maken van de geleverde zaken, of functioneel gelijkwaardige andere software, websites, apparatuur of de overige betreffende materialen, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk maken op onderdelen of door het verkrijgen van een gebruiksrecht voor Afnemer. Indien Leverancier naar zijn uitsluitende oordeel niet kan of kan verzekeren, behalve op een voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze, dat Afnemer ongestoord gebruik kan blijven maken van de geleverde zaken, zal Leverancier de geleverde zaken terugnemen. objecten, met creditering van de verkrijgingskosten verminderd met een redelijke gebruikersvergoeding. Leverancier zal zijn keuze ter zake pas maken na overleg met Afnemer. Elke andere of verdergaande aansprakelijkheids- of vrijwaringsverplichting van leverancier wegens inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden is volledig uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheids- en vrijwaringsverplichtingen van leverancier voor inbreuken veroorzaakt door het gebruik van de programmatuur, websites, geleverde databases, apparatuur en/of materialen (i) in enige vorm die niet door Leverancier is gewijzigd, (ii) in verband met objecten of programmatuur die niet door Leverancier zijn geleverd of verstrekt of (iii) op ​​een andere manier dan waarvoor de apparatuur, software, websites, databases en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bedoeld.

6.8 Afnemer garandeert dat er geen rechten van derden zijn die onverenigbaar zijn met het ter beschikking stellen van apparatuur, software, materialen bestemd voor websites (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databases, teksten geschreven door Leverancier of ander materiaal, inclusief conceptmateriaal, bedoeld voor gebruik, aanpassing, installatie of verwerking (bijvoorbeeld in een website). Afnemer vrijwaart leverancier voor iedere actie gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, aanpassen, installeren of incorporeren inbreuk maakt op een recht van derden.

6.9 Intellectuele eigendomsrechten

Noch de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, noch de betaling van enige overeenkomstige vergoedingen met betrekking tot de activiteiten die door de Leverancier worden ondernomen, geven aanleiding tot, of zullen aanleiding geven tot, de creatie van, de overdracht aan of de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in of op de werkzaamheden voor, ten gunste van of ten aanzien van de Afnemer. In het bijzonder geeft niets in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst aanleiding tot bestaande of gecreëerde intellectuele eigendomsrechten (anders dan ten gunste van de Leverancier) met betrekking tot:

(a) processen, technieken, presentaties, methodologieën, precedenten en materialen die door de Leverancier bij de activiteiten worden gebruikt; en

(b) alle gegevensinvoer, interpretatieve analyse van en de daaruit voortvloeiende output van de activiteiten die door de leverancier worden ondernomen, gezamenlijk de “software”.

De klant heeft niet het recht om het materiaal te gebruiken of te reproduceren, met uitzondering van de inhoud van de website, in welk geval het de klant is toegestaan ​​een kopie van dat materiaal te bewaren voor zijn/haar eigen persoonlijk gebruik of bezit, ook voor doeleinden van de Afnemer eigen interne bedrijfsmonitoring of -prestaties (maar niet anders, in geen enkele omstandigheid, voor doeleinden van afzonderlijk geregeld of afgeleid economisch gewin, hetzij direct of indirect georganiseerd).

Medewerking door de klant; telecommunicatie

7.1 Afnemer zal leverancier te allen tijde tijdig alle gegevens of informatie verstrekken die nuttig en nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren en volledige medewerking verlenen. Indien Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst eigen medewerkers inzet, beschikken deze medewerkers over de benodigde kennis, ervaring, capaciteiten en eigenschappen.

7.2 Afnemer draagt ​​het risico van het selecteren, gebruiken en toepassen in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databases en overige producten en materialen en de door leverancier te leveren diensten en is tevens verantwoordelijk voor de bewakings- en beveiligingsprocedures. en goed systeembeheer.

7.3 Indien Afnemer programmatuur, websites, materialen, databases of data op een informatiedrager aan leverancier verstrekt, dient deze te voldoen aan de door leverancier voorgeschreven specificaties.

7.4 Indien Afnemer de gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet conform de gemaakte afspraken aan leverancier ter beschikking stelt, of indien Afnemer anderszins zijn verplichtingen, is leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en is hij gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van leverancier om enige andere wettelijke regeling uit te oefenen.

7.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van communicatiefouten, storingen of het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leverancier of zijn managers. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd Afnemer toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier kan de toegekende toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De Afnemer behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde medewerkers bekend. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van misbruik van toegangs- of identificatiecodes.

Leveringstermijnen

8.1 Alle door Leverancier opgegeven of overeengekomen (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Leverancier bekend waren. Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen om overeengekomen (af) leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van een al dan niet opgegeven (af) leveringstermijn brengt de leverancier niet in verzuim. In alle gevallen dus ook indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste datum zijn overeengekomen, zal Leverancier niet in verzuim zijn wegens het overschrijden van een termijn totdat Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Leverancier is niet gebonden aan al dan niet vaste levering of andere termijnen die door overmacht ontstaan ​​na het sluiten van de overeenkomst niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Leverancier aan al dan niet vaste leveringstermijnen gebonden indien partijen zijn overeengekomen om inhoud of omvang van de Overeenkomst te wijzigen (meerwerk, wijziging specificaties etc.). Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Ieder der Partijen is slechts gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst indien de Wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst – in alle gevallen na ontvangst van een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, zo gedetailleerd mogelijk en waarin deze een redelijke termijn heeft gekregen om de inbreuk te verhelpen.

9.2 Indien een overeenkomst die naar zijn aard en inhoud niet eindigt wanneer aan bepaalde voorwaarden, handelingen of dergelijke is voldaan, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen. overleg en met motivering. Indien partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn zijn overeengekomen, dient bij opzegging een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen. Partijen zijn nimmer aansprakelijk voor schade wegens opzegging van de Overeenkomst.

9.3 In afwijking van hetgeen in dit verband door de directorywet is bepaald, mag de Afnemer een overeenkomst tot dienstverlening slechts beëindigen in de gevallen vermeld in deze Voorwaarden.

9.4 Elk van de Partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk beëindigen indien aan de Wederpartij voorlopige of niet-voorlopige surseance van betaling wordt verleend, indien ter zake van de liquidatie een verzoek tot liquidatie wordt ingediend. Wederpartij of indien het bedrijf van de Wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd om andere redenen dan bedrijfsreconstructie of fusie. Leverancier is uit hoofde van deze beëindiging nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding. In geval van liquidatie van de Afnemer, het recht om software te gebruiken verstrekt aan de Afnemer vervalt van rechtswege.

9.5 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestatie heeft ontvangen in verband met uitvoering van de overeenkomst, komen deze prestatie en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet te vervallen, tenzij Afnemer bewijst dat leverancier in verzuim met betrekking tot die prestatie. Bedragen die Leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds naar behoren heeft gepresteerd of geleverd ter uitvoering van de Overeenkomst, blijven, behoudens het bepaalde in de vorige zin, volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

Aansprakelijkheid van de leverancier; vergoeding

10.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. De totale vergoeding voor directe schade zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de voor het product betaalde prijs. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Afnemer wordt ontbonden;
  • redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt uit noodzaak om zijn oude systeem of systemen en aanverwante faculteiten langer te laten draaien omdat Leverancier niet op een voor hem bindende vaste afleverdatum heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen als gevolg van de vertraging in aflevering;
  • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.2 Aansprakelijkheid van leverancier voor gevolgschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gederfde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade voortvloeiend uit aanspraken van klanten van opdrachtgever, verminking of verlies van gegevens, schade in verband met het gebruik van voorwerpen, materialen of door Afnemer voor leverancier voorgeschreven programmatuur van derden, schade met betrekking tot door Afnemer voor leverancier voorgeschreven inschakeling van toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan die genoemd in artikel 10.1, uit welke hoofde dan ook, worden uitgesloten.

10.3 De in de voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet van leverancier of diens werknemers.

10.4 Aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen indien Afnemer Leverancier onverwijld en behoorlijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming wordt gesteld en Leverancier alsnog toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen ook na die periode. De ingebrekestelling dient een zo volledig en specifiek mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade of letsel zo spoedig mogelijk na het ontstaan ​​daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens de leverancier vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan ​​van de vordering.

10.6 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid die voortvloeit uit een gebrek in een product of systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestaat uit door hem aangeleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen. Leverancier, behoudens indien en voor zover Afnemer aantoont dat de schade of letsel is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.7 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten behoeve van alle (rechts) personen waarvan Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.

Overmacht

11.1 MarsConnects is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertraagd uitvoeren van een van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, inclusief (maar niet beperkt tot) storingen in het telecommunicatienetwerk, stroomstoringen, storingen in computer van derden (of ander) apparatuur, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, zwaar weer, ongeluk, overlijden, industriële en politieke geschillen of uitsluitingen, oorlog, aardbeving, terroristische activiteiten en eisen en daden van de overheid of andere bevoegde autoriteiten (een “Overmachtsituatie”). Als zich een dergelijke overmachtsituatie voordoet, worden onze verplichtingen opgeschort voor de duur van de toepasselijke gebeurtenis. De tijd voor het nakomen van deze verplichtingen wordt dan verlengd met een periode gelijk aan de duur van een dergelijke gebeurtenis. We zullen onze redelijke inspanningen doen om de normale activiteiten te hervatten ondanks het optreden van een dergelijke overmachtsituatie.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De Digital Services Act en de Digital Markets Act  inzake elektronische handel (2000) zijn van toepassing op internationale overeenkomsten tussen Europese landen. Omdat MarsConnects werkzaamheden uitvoert voor Europese afnemers, worden deze regelgevingen in acht genomen.

12.2 Geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan ​​naar aanleiding van een tussen Leverancier en Afnemer gesloten Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met het Nederlands recht.

COMPUTER SERVICES

In aanvulling op de Algemene Bepalingen in deze algemene voorwaarden, is het bepaalde in dit hoofdstuk “Computerservices” van toepassing indien leverancier diensten verleent op het gebied van computerservice, waaronder geautomatiseerde verwerking van gegevens met behulp van programmatuur en apparatuur beheerd door de leverancier.

13 Termijn

13.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij afnemer of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

14 Uitvoering van het werk

14.1 Alle door leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door leverancier te stellen voorwaarden door Afnemer worden geprepareerd en aangeleverd. Afnemer zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar leverancier de computerservice uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van cliënt, ook indien deze door leverancier zijn uitgevoerd of verzorgd.

14.2 Afnemer staat ervoor in dat alle materialen, data, programmatuur, procedures en instructies die door hem aan leverancier worden verstrekt voor het uitvoeren van de computerservice, altijd juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte gegevensdragers voldoen aan de specificaties van leverancier.

14.3 Alle door leverancier bij de computerservice gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven eigendom van leverancier dan wel het onderwerp van intellectuele en industriële eigendom van leverancier, ook indien Afnemer voor de ontwikkeling of verwerving daarvan een vergoeding betaalt. De leverancier mag de van de afnemer ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking in bezit houden totdat de afnemer alle aan de leverancier verschuldigde bedragen heeft betaald.

14.4 Leverancier kan de inhoud of omvang van de computerservice wijzigen. Indien dergelijke aanpassingen leiden tot een wijziging van de bij Afnemer geldende procedures, zal leverancier Afnemer zo spoedig mogelijk informeren en is Afnemer verantwoordelijk voor de kosten van deze wijziging. De Afnemer kan de Overeenkomst in dat geval beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving uiterlijk op de datum waarop de wijziging van kracht wordt, tenzij deze wijziging betrekking heeft op wijzigingen in relevante wetgeving of andere regels van bevoegde autoriteiten of de Leverancier de kosten van deze wijziging op zich neemt. 

Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

15.1 Leverancier zal voldoen aan de wettelijke verplichtingen die hij als verwerker heeft met betrekking tot zijn verwerking van persoonsgegevens. Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om (persoons) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van u onwettige verwerking.

15.2 De Afnemer garandeert dat alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, waaronder bepalingen in of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, stipt zijn nageleefd en dat alle voorgeschreven registraties zijn uitgevoerd en alle benodigde toestemmingen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verkregen. Afnemer zal leverancier ter zake onverwijld schriftelijk alle gevraagde informatie verstrekken.

15.3 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens leverancier kunnen worden ingesteld wegens een niet aan leverancier toerekenbare overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetten omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

15.4 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstanties, die jegens leverancier kunnen worden ingesteld wegens overtreding van de wet inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Garantie

16.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. De Afnemer zal deze resultaten na ontvangst zelf controleren. Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos of ononderbroken zal plaatsvinden. Indien gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, gegevensdragers, procedures of handelingen waarvoor leverancier op grond van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal leverancier de computerservice herhalen om deze onvolkomenheden te herstellen. naar beste vermogen, mits Afnemer deze onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan leverancier meldt. Herhaling is alleen kosteloos indien de gebreken in de computerservice aan leverancier zijn toe te rekenen. Indien de gebreken niet aan leverancier kunnen worden toegerekend en / of het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van Afnemer, zoals het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, zal leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van eventuele herhaling bij Afnemer in rekening brengen. Indien herstel van de aan leverancier toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal leverancier de door Afnemer verschuldigde bedragen voor de betreffende computerservice crediteren, zonder verder of anderszins jegens Afnemer aansprakelijk te zijn.

Afnemer heeft geen andere rechten wegens gebreken in de computerservice dan beschreven in deze garantiebepalingen.

DIENSTEN

In aanvulling op de Algemene Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit dit Hoofdstuk “Diensten” van toepassing indien de Leverancier diensten verleent, zoals het geven van advies, coaching, haalbaarheidsstudies, consultancy, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, website-inhoud, implementatie of beheer van software, websites of informatiesystemen en diensten met betrekking tot netwerken, data verzamelen en bewerken verkregen middels Google Analytics, SERAnking, Screaming Frog of andere crawl bots en SEO-taakuitvoering. Deze bepalingen laten de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals computerservices, softwareontwikkeling en onderhoud, onverlet.

Prestatie

17.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Leverancier worden verricht op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Leverancier in de schriftelijke Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken omtrent een serviceniveau dienen altijd uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

17.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de dienstverlening die deel uitmaakt van een fase uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17.3 Leverancier is slechts gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoordelijke aanwijzingen van Afnemer op te volgen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, worden de desbetreffende werkzaamheden vergoed op grond van artikel 18.

17.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon na overleg met Afnemer te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

17.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten eenmaal per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Aanpassing en extra werk

18.1 Indien, op verzoek van of met voorafgaande toestemming

Als leverancier niet van Afnemer werkzaamheden of andere prestatie heeft verricht die verder gaan dan de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening, zal Afnemer die werkzaamheden of prestatie vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Ook het uitbreiden of aanpassen van een systeemanalyse, een ontwerp of bestek of marktonderzoek is meerwerk. Leverancier is nimmer gehouden aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een separate schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2 Afnemer aanvaardt dat werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.1 van invloed kunnen zijn op het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en leverancier. Het feit dat er tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meerwerk (of de vraag ernaar) ontstaat, is voor Afnemer nimmer grond voor ontbinding of ontbinding van de Overeenkomst.

18.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier Afnemer desgevraagd vooraf schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk of de prestatie.

Trainingen

19.1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het geven van trainingen, kan leverancier altijd vóór aanvang van de dienstverlening betaling van het verschuldigde bedrag verlangen. Voor de gevolgen van annulering van deelname aan de training gelden de normale regels van de leverancier.

19.2 Indien het aantal aanmeldingen voor de trainingen dit naar het oordeel van leverancier rechtvaardigt, heeft leverancier het recht deze op een later tijdstip of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Detachering

20.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake indien leverancier een medewerker (hierna: “de gedetacheerde medewerker”) aan Afnemer ter beschikking stelt om deze medewerker onder toezicht, leiding en/of regie van Afnemer werkzaamheden te laten verrichten. 

20.2 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om de Gedetacheerde Medewerker gedurende de looptijd van de Overeenkomst beschikbaar te houden, onverminderd het bepaalde in artikel 17.4 omtrent vervanging.

20.3 Afnemer heeft het recht om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet voldoet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen en cliënt hiervan binnen drie werkdagen na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk mededeling doet aan leverancier, of ( ii) als de gedetacheerde medewerker langdurig ziek wordt of het dienstverband verlaat. De leverancier zal het verzoek onmiddellijk behandelen en er een prioriteit van maken. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging altijd mogelijk is. Indien vervanging niet of niet direct mogelijk is, vervallen de aanspraken van de Afnemer op verdere nakoming van de Overeenkomst alsmede alle aanspraken van de Afnemer wegens niet-nakoming van de Overeenkomst. De betalingsverplichtingen van de klant met betrekking tot de verrichte werkzaamheden blijven bestaan.

20.4 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige betaling van de in verband met de overeenkomst voor de gedetacheerde werknemer te betalen loonbelasting en premies sociale verzekeringen (inclusief voorschotbijdragen). Leverancier vrijwaart Afnemer voor alle wettelijke aanspraken van de Belastingdienst of sociale verzekeringsinstanties ter zake van belastingen en sociale premies die rechtstreeks verband houden met het ter beschikking stellen van de Gedetacheerde Medewerker door Leverancier (“aansprakelijkheid voor het inzetten van extern personeel”), mits Afnemer de Leverancier toestemming de betreffende vorderingen volledig af te handelen, daaraan alle medewerking te verlenen en haar alle nodige informatie te verstrekken en, indien de leverancier dit wenst, volmachten om een ​​gerechtelijke procedure te voeren.

20.5 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de Medewerker of voor de resultaten van de werkzaamheden die onder toezicht, leiding en/of regie van Afnemer ontstaan.

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, dan kun je Margreet Nannenberg, oprichter en manager van MarsConnects bereiken door een email te zenden of door het contactformulier in te vullen.

Deze Algemene Voorwaarden is bijgewerkt op 26 maart 2023